VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBU SOUSEDSKAPOMOC.CZ
(dále jen „Podmínky“)

I. - Úvodní ustanovení

Na přístup k těmto webovým stránkám a jejich užití se vztahují tyto Podmínky. Každý, kdo využije přístup na tyto webové stránky, se stává jejich uživatelem (dále jen „Uživatel“).

Používáním těchto webových stránek bere Uživatel tyto Podmínky na vědomí, potvrzuje, že se s nimi seznámil, a uděluje svůj souhlas s těmito Podmínkami.

Tyto webové stránky vytvořila iniciativa SousedskaPomoc.cz za účelem naplnění svého cíle, jímž je vytvoření platformy pro propojování dobrovolníků s potřebnými a poskytování pomoci těm, kteří ji potřebují.

Správcem těchto webových stránek je zakladatel iniciativy SousedskaPomoc.cz, pan Lukáš Huňka (lukas.hunka@sousedskapomoc.cz) (dále jen „Správce“).

Správce si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit činnost těchto webových stránek, jakož i bez omezení měnit jejich obsah. Dále si Správce vyhrazuje právo měnit obsah těchto Podmínek.

Jakékoli změny webových stránek či Podmínek může Správce provádět dle svého vlastního uvážení bez předchozího či následného oznámení.

II. - Ochrana obsahu webových stránek

Veškerý obsah zveřejněný na těchto webových stránkách, zejména text, grafika, multimediální obsah, jakož i zdrojový kód je vlastnictvím Správce. Správce je oprávněným uživatelem všech součástí těchto stránek a držitelem autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

Bez předchozího písemného souhlasu správce je Uživatelům zakázáno kopírovat, upravovat, pozměňovat, publikovat či distribuovat jakýkoliv materiál, zdrojový kód či jejich části.

Obsah těchto stránek je možné stahovat či kopírovat pouze pro osobní, nekomerční použití.

Uživatel užitím stránek nezískává oprávnění užívat webové stránky a jejich obsah jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je výslovně uveden v těchto Podmínkách či jinde na webových stránkách, či jednoznačně vyplývá z účelu těchto webových stránek.

Uživatelům se zavazuje, že nebude ohrožovat či narušovat bezpečnost a celistvost webových stránek, pokoušet se proniknout do neveřejných částí webových stránek či užívat webové stránky pro přenos poškozujících souborů.

III. - Odpovědnost Správce za obsah stránek

Správce neodpovídá za dostupnost, přesnost, aktuálnost či věcnou správnost obsahu zveřejněného na webových stránkách.

Správce vynakládá maximální úsilí, aby zajistil správnost obsahu zveřejněného na webových stránkách

Správce odpovídá pouze za soulad s jím publikovaným obsahem webových stránek s právními předpisy. V tomto smyslu neodpovídá za obsah, který není v jeho moci ovlivnit, zejména za obsah jiných webových stránek, na které tyto webové stránky odkazují.

Uživatelé jsou plně odpovědní za správnost údajů, které poskytují Správci skrze platformu fungující na webových stránkách.

IV. - Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se užíváním těchto webových stránek se řídí právním řádem České republiky.

K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s užíváním těchto webových stránek jsou příslušné české soudy.

Znění těchto Podmínek může Správce měnit či doplňovat. Aktuální verze bude vždy zveřejněná na těchto webových stránkách.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách www.sousedskapomoc.cz.